Muhtasar beyanname işlemleri nasıl yapılır? Gelir vergisi beyanname kayıtları nasıl gerçekleştirilir? Muhtasar beyanname / Gelir Vergisi Beyannamesi’ne konu 3 işlem bulunmaktadır.

  1. Site yönetimine Avukat, Mali müşavir vb. tarafından kesilen serbest meslek makbuzlarında yer alan stopaj bedeli,
  2. Personel ücret tahakkuklarından oluşan gelir vergisi,
  3. Site yönetimi tarafından düzenlenen gider pusulasında yer alan stopaj bedeli.

1- SİTE YÖNETİMİNE KESİLEN SERBEST MESLEK MAKBUZLARINDA YER ALAN STOPAJ BEDELİ

Muhasebe modülü varsa öncelikle Muhasebe > Parametreler alanından stopaj muhasebe hesap kodu tanımlanmalıdır.


Finans > Gider > Gider faturaları alanından işlem yapılacak ise ;

Tarih, belge tarihi, belge numarası gibi bilgiler doldurulduktan sonra cari hesap ve ödeme tipi seçilir. Gider kodu alanından ilgili gider kodu seçilir, açıklama alanına gider faturası açıklaması ve KDV dahil tutar yazılarak stopaj oranı (%10 veya %20) seçilir.Gider faturası kaydedildiğinde oluşan muhasebe fişinin ekran görüntüsü;


Finans > Hesaplar arası virman fişi üzerinden ilgili kayıt oluşturulacak ise;

Tarih, belge tarihi, belge numarası gibi bilgiler doldurulduktan sonra yeni satır ekle alanından virman fişimizi oluşturacak hesap türleri seçilerek virman fişi oluşturulur. Stopaj oranı ise KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmalı ve stopaj hesabına alacak bakiye kaydedilmelidir. Örnekte KDV hariç tutar 600 TL olduğundan %20 stopaj oranı üzerinden 120 TL stopaj gideri hesaplanmıştır.


2- PERSONEL ÜCRET TAHAKKUKLARINDAN OLUŞAN GELİR VERGİSİ

Ücret tahakkuklarında yer alan gelir vergisi kaydı muhtasar beyannameye söz konusu tahakkuk işlemidir. Aşağıdaki ücret tahakkukunda yer alan "360" muhasebe hesap kodlu gelir vergisi hesabı muhtasar beyanname ile ödenmektedir.

Personel modülü üzerinden işlem yapılmıyor ise ilgili virman kaydı aşağıdaki şekilde yapılabilir;


Bu ücret tahakkukuna istinaden ödeme işlemlerini ilgili carileri seçerek Finans > Gider > Ödeme Makbuzları alanından gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme makbuzu oluşturulurken gider hesabı seçilmesi ödeme esaslı raporların kullanılacak olması durumunda doldurulması gereken bir alandır.


3- SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GİDER PUSULASINDA YER ALAN STOPAJ BEDELİ

Site yönetimi tarafından düzenlenen gider pusulasında yer alan stopaj bedeli

Gider pusulası işlemlerinde; gider pusulasında yer alan muhatap adına Tanımlar > Cariler alanından cari tanım oluşturarak serbest meslek makbuzları işlemlerinde olduğu gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.